Ochrana osobních údajů

Společnost TAK spol. s r.o., provozovatel fotobanky imagio.cz, se zavazuje, že veškeré údaje zákazníků, které získala při jejich registraci, bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto údaje pouze pro svou vnitřní potřebu.

Obchodní podmínky

Použití těchto stránek

Používáním těchto stránek a stahováním jakéhokoliv obsahu z nich souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

Toto ujednání se vztahuje na všechny osoby, které tyto stránky používají a rovněž na další subjekty, které jsou zastupovány těmito osobami a využívají obsah těchto stránek. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím nepoužívejte tyto stránky a smažte veškerý obsah stažený z těchto stránek. Provozovatel těchto stránek si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Vymezení pojmů

Pojem „Obrázek“ zahrnuje veškeré fotografie a vektorové ilustrace, včetně textového popisu, klíčových slov a další materiál, který je nabízen uživatelům těchto stránek ke stažení a použití dle licenčního ujednání (viz kapitola „Licenční ujednání“).

Pojem „Obsah“ zahrnuje veškerý obsah těchto stránek včetně „Obrázků“, textových článků a dalších informací uložených na těchto stránkách.

Vlastník stránek

Stránky fotobanky imagio.cz jsou provozovány společností TAK spol. s r.o., která je výhradním distributorem společnosti Dreamstime pro český a slovenský trh. Veškerý Obsah těchto stránek, včetně Obrázků, textů, ilustrací, klipů a grafických prvků a informací je ve vlastnictví společnosti TAK spol. s r.o., společnosti Dreamstime a jejích přispěvovatelů (fotografů). Všechny Obrázky jsou chráněny autorským právem.

Použití Obsahu stránek

Tyto stránky obsahují jak Obrázky opatřené viditelných vodoznakem, tak i Obrázky bez vodoznaku. Společnost TAK spol. s r.o. Vám umožňuje vyhledávat, prohlížet a používat Obrázky opatřené vodoznakem podle podmínek viz kapitola „Použití Obrázků opatřených vodoznakem“. Po registraci na těchto stránkách máte možnost zakoupit a použít Obrázky bez vodoznaku podle „Licenčního ujednání“. Společnost TAK spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv podle svého uvážení odvolat Vaše oprávnění k prohlížení, stahování a používání Obrázků zobrazených na těchto stránkách v případě, že zjistí Vaše porušování tohoto ustanovení.

Registrace na stránkách fotobanky imagio.cz

Pro stahování Obrázků se musíte zaregistrovat na stránkách fotobanky imagio.cz a založit si uživatelský účet. Při registraci souhlasíte s uvedením pravdivých a úplných informací. Detaily ohledně nakládání s osobními údaji naleznete v sekci o ochraně osobních údajů.

Je Vaší povinností udržovat Vaše přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) v tajnosti a chránit tak Váš účet před zneužitím další osobou. V případě podezření na zneužití Vašich přístupových údajů tuto skutečnost co nejdříve oznamte společnosti TAK spol. s r.o., abychom mohli v rámci možností zneužití zamezit. Před oznámením možného zneužití přístupových údajů jsou platby a odpovědnost za Obrázky stažené užitím Vašeho účtu pouze na Vás, a to i v případě, že je stáhl někdo jiný pomocí Vašich přístupových údajů bez Vašeho vědomí.

Obrázky můžete stahovat na stránkách fotobanky imagio.cz až po zakoupení kreditů. Obrázky jsou k dispozici v několika licencích. Tyto licence jsou udělovány pouze vlastníkovi uživatelského účtu nebo jeho zaměstnanci k užití ve vlastních projektech společnosti nebo pro klienty společnosti a nemohou být převedeny na další osobu. Má-li být Obrázek užíván více zaměstnanci, musí být zakoupena rozšířená licence U-EL.

Žádné Obrázky nemohou být dále prodávány nebo jakýmkoliv způsobem rozšiřovány nebo zpřístupněny pro další šíření či prodej třetí stranou.


Licenční ujednání

Použití Fotografií opatřených vodoznakem

Zmenšené Obrázky zobrazené na těchto stránkách jsou opatřeny vodoznakem. Tyto Obrázky můžete zdarma stáhnout z těchto stránek a jsou určeny pouze k použití do grafických návrhů pro posouzení klientem či jiným schvalovatelem. Je zakázáno jakékoliv použití Obrázku opatřeného vodoznakem ve výsledném produktu a jeho další šíření a prodej. Dále je zakázaná jakákoliv úprava či odstraňování vodoznaku a jiných ochranných prvků.

Licence Royalty Free

Obrázky zakoupené v této licenci mohou být po zakoupení použity po neomezeně dlouhou dobu a pro neomezený počet návrhů bez nutnosti platit jakékoliv další poplatky. Pro tiskové použití Obrázku je dovoleno maximálně 500 000 výtisků.

Licence Royalty Free se vztahuje pouze k Obrázkům ve vysokém rozlišení (delší rozměr Obrázku od 800 pixelů výše) bez vodoznaku, které byly řádně zakoupeny na stránkách www.imagio.cz. Na všechny ostatní verze (malé s vodoznakem a miniaturní náhledy bez vodoznaku) se tato licence nevztahuje, jsou chráněny autorským právem a nesmí být použity jinak než jako náhled v grafickém návrhu produktu pro účely schvalování.

Použití Obrázků v licenci Royalty Free

Obrázky ve vysokém rozlišení, které stáhnete v licenci Royalty Free mohou být použity pro tisk, na webových stránkách, v časopisech, novinách, knihách či obalech, letácích nebo jiných reklamních materiálech, tištěných i elektronických. Tento seznam není úplný a máte-li pochybnosti o možnosti použití ve Vašem případě, prosím kontaktujte nás.

Obrázky v licenci Royalty Free nemohou být použity pro šablony webových stránek, pohledy, trička, hrnečky, kalendáře, podložky pod myš nebo jakékoliv jiné produkty určené pro další prodej nebo rozdávání zdarma. Dále je zakázáno zpřístupnit na webových stránkách pro stažení jinými osobami (například jako wallpaper). Jeden Obrázek můžete použít ve více elektronických nebo tištěných produktech pro více klientů. Při použití na webových stránkách nesmí šířka Obrázku překročit 800 pixelů. Je-li Obrázek součástí grafického návrhu webových stránek, může být šířka větší než 800 pixelů.

Pro tiskové použití obrázku je dovoleno maximálně 500 000 výtisků. Obrázky můžete upravovat jakkoliv potřebujete a můžete je použít při tvorbě vlastních návrhů.

Zakoupením obrázku ve vysokém rozlišení (licence) se nepřevádí autorské právo, jinými slovy se nestáváte majitelem obrázku. Nesmíte vydávat obrázek za svůj vlastní výtvor, dále ho prodávat, prodávat licence k užití ani jinak rozšiřovat k dalšímu užití.

Rozšířené licence

Tyto licence jsou nabízeny pro rozšířené způsoby užití Obrázku. Rozšířené licence nejsou nabízeny ke všem Obrázkům, tyto licence musí povolit autor Obrázku. Obrázek můžete použít podle následujících licencí pouze v případě, že jste ho stáhli ze stránek imagio.cz v odpovídající licenci. Licence, které se vztahují na Vámi stažené Obrázky naleznete v administraci svého uživatelského účtu v přehledu mých obrázků.

U:EL: Neomezený počet zaměstnanců:

Rozšíření standardní licence Royalty Free nebo Editorial na neomezený počet zaměstnanců jedné společnosti, která vlastní účet. Zakoupený Obrázek tak mohou použít všichni zaměstnanci společnosti, jejímž jménem je držen účet na stránkách imagio.cz. Maximální množství kopií produktu je 500 000 a vztahuje se na součet všech užití všech zaměstnanců.

I-EL: Zvýšení počtu kopií:

Rozšiřuje standardní licenci Royalty Free nebo Editorial na použití pro tisk více než 500 000 kopií. S touto licencí je možné obrázek použít pro tisk až 2 500 000 kopií.

W-EL: Elektronické užití

Elektronické produkty určené k dalšímu prodeji. Tato licence zahrnuje právo použít obrázek pro tvorbu šablon určených k dalšímu prodeji více zákazníkům, například pro šablony webových stránek, spořiče obrazovky, elektronické pohlednice, powerpointové prezentace nebo obrázky na mobilní telefon. Maximální množství kopií elektronických produktů je 10 000 (platí pro součet všech použití obrázku). Je-li toto množství překročeno, je nutné zakoupit tuto licenci znovu. Další licence Vám umožní použít obrázek pro dalších 10 000 kopií produktů.

P-EL: Tiskové užití:

Fyzické produkty určené k dalšímu prodeji. Tato licence zahrnuje právo použít obrázek na trička, pohlednice, hrnečky, podložky, plakáty, kalendáře atd. určených k dalšímu prodeji v maximálním množství 10 000 kusů (platí pro součet všech použití obrázku). Je-li tento počet překročen, je nutné zakoupit tuto licenci znovu. Další licence Vám umožní použít obrázek pro dalších 10 000 kopií produktů.

Nepovolená užití

Obrázky nesmí být použity jako obchodní značka (pokud to nedovoluje příslušná rozšířená licence), k pornografickým či nezákonným účelům, pomluvě jiné osoby, k porušení práva na ochranu soukromí osob, k porušení autorského zákona, obchodních značek atd. Nepovolené užití Obrázků představuje porušení autorského práva a opravňuje společnost Dreamstime k podniknutí příslušných kroků podle autorského zákona včetně soudního příkazu zbraňujícímu další užívání Obrázku a udělení pokut.

Citlivá témata

Uživatel Obrázku zodpovídá za užití v kombinaci s jiným materiálem a souhlasí, že nebude používat Obrázek s citlivými tématy bez našeho písemného povolení. Citlivá témata zahrnují (ale nejsou omezena na): modelové/ky s mentálními či fyzickými poruchami, sociální problémy, sexuální aktivity, sexuální orientace, zneužívání prášků, zločin nebo jiné téma, které může být považováno za urážející nebo nelichotivé vůči kterémukoliv modelovi/ce zobrazenému na Obrázku. Před použitím s jakýmkoliv potenciálně citlivým tématem nás předem kontaktujte.

Model Release

Práva, která jsou udělena při koupi obrázku, nezahrnují právo na osoby, nemovitosti nebo předměty zobrazené na obrázku, které mohou být chráněny autorským právem, ochrannými známkami, morálními právy nebo jinými právy vlastněnými třetí stranou. Společnost TAK spol. s r.o. nezaručuje, že vlastní nebo poskytuje tato práva společně se snímkem. Společnost TAK spol. s r.o. dále neručí za správnost a úplnost informací poskytovaných s obrázky. Zodpovědnost za rozhodnutí o užití obrázku a případnou potřebu získání souhlasu k užití nebo dalších práv od třetí strany nese pouze uživatel obrázku.

Ke každému obrázku, na kterém je rozeznatelná tvář osoby, musí fotograf nahrát také tzv. Model Release, čili dokument, ve kterém dotyčná osoba (model/-ka) písemně potvrzuje, že souhlasí s komerčním užitím obrázku. Nahráním tohoto dokumentu k obrázku fotograf potvrzuje, že informace obsažené v tomto dokumentu jsou pravdivé a úplné.

Je-li k obrázku k dispozici Model Release, může být potvrzení o jeho existenci prokázáno zákazníkovi, avšak pro ochranu soukromí fotografa a modelu/ky zůstane pouze v naší databázi.

V případě, že obrázek, na kterém je rozeznatelná tvář osoby, nedoprovází Model Release, odpovědnost společnosti TAK spol. s r.o. je omezena na vrácení částky, za kterou byl tento obrázek zakoupen.

Pro jakékoliv další informace ohledně licencí nás prosím kontaktujte.


Ceny, platby a reklamace

Ceny

Ceny uvedené na webových stránkách imagio.cz jsou v kreditech. Hodnota jednoho kreditu je 1 Kč bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek spolupracujících společností. Tyto změny jsou vždy průběžně uváděny na stránkách imagio.cz a ceny uvedené na stránkách jsou vždy aktuální.

Nákup a stažení Obrázků

K nákupu Obrázků je nutné se nejdříve na stránkách imagio.cz zaregistrovat a předplatit si kreditní konto. Kredity můžete zakoupit na stránce Koupit kredity. Registrace a vedení kreditního konta je zdarma.

K dispozici jsou kreditní balíčky nebo libovolný počet kreditů. Minimální počet zakoupených kreditů se rovná hodnotě nejnižšího balíčku kreditů. Cena jednoho kreditu odpovídá 1 Kč bez DPH. Částky za zakoupené Obrázky jsou zákazníkovi při nákupu odečítány z jeho kreditního konta. Nepoužitý kredit zůstává pro příští nákupy Obrázků.

Platnost kreditu je 1 rok od data zakoupení. Po uplynutí jednoho roku od posledního nákupu platnost kreditů vyprší. Před vypršením platnosti kreditů bude zákazníkovi zaslán upozorňující e-mail, aby mohl platnost kreditu včas prodloužit zakoupením dalších kreditů nebo kredity utratit za nákup Obrázků. Platnost zbylého kreditu se zakoupením dalších kreditů prodlužuje.

Po zakoupení Obrázku a odečtení příslušné částky z kreditního konta si může zákazník Obrázek okamžitě stáhnout do svého počítače a použít jej v rámci dané licence. Zákazník má možnost si Obrázek stáhnout v případě potřeby vícekrát v době do 10 minut od prvního nákupu Obrázku. Po uplynutí 10 minut od prvního nákupu již není možné Obrázek znovu stáhnout a je nutné ho znovu zakoupit. Aktuální zůstatek kreditního konta je po přihlášení zákazníka stále zobrazen na stránkách fotobanky imagio.cz

Možnosti plateb

K dispozici jsou dvě možnosti platby, on-line zabezpečená platba platební kartou a platba převodem na náš účet.

On-line zabezpečená platba platební kartou

Při platbě platební kartou přímo na stránkách fotobanky imagio.cz bude zákazníkovi připsán kredit na jeho konto okamžitě po autorizaci transakce. Pro on-line zabezpečenou platbu přijímáme karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Vydavatelské banky umožňují používání embosovaných (reliéfních) karet. Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje Vaše vydavatelská banka. Dále některé banky vydávají tzv. virtuální karty, které jsou určeny výhradně k nákupu na internetu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník při platbě kartou souhlasí se zasláním účtenky EET v elektronické podobě e-mailem.

Platba převodem z účtu na účet

Zvolí-li zákazník tuto formu platby, bude mu na stránkách imagio.cz vystavena zálohová faktura, kde budou uvedené veškeré údaje pro platbu. Zálohová faktura bude zároveň zaslána zákazníkovi e-mailem. Na základě údajů ze zálohové faktury provede zákazník platbu a po obdržení a identifikování platby na náš účet mu bude kredit v odpovídající výši připsán na kreditní konto. Jakmile k připsání kreditu dojde, bude o této skutečnosti zákazník informován e-mailem.

Reklamace

Není-li zákazník spokojen se zakoupeným Obrázkem, může požádat o vrácení částky odpovídající kupní ceně Obrázku. Vrácení částky proběhne připsáním odpovídajícího kreditu na kreditní konto zákazníka na stránkách imagio.cz. Vrácení částky je možné pouze v případě, že je zákazník schopen okamžitě odstranit Obrázek ze všech návrhů a užití a samotný stažený Obrázek neprodleně smazat. Zákazník rovněž musí udat opodstatněný důvod k reklamaci.

Referenční program

Na stránkách fotobanky imagio.cz existuje referenční program, který umožňuje uživateli získat bonus z nákupu, který uskuteční nový, jím doporučený zákazník. Každý zákazník, který se registruje na stránkách imagio.cz, získá referenční kód, pomocí kterého může odkazovat na naše stránky a v případě, že z tohoto odkazu přijde nový zákazník, který zakoupí na stránkách imagio.cz kredity, má nárok na bonus ve výši 5 % z hodnoty tohoto nákupu. Tento bonus bude zákazníkovi připsán na jeho kreditní konto. Podmínkou pro připsání bonusu je zakoupení alespoň minimálního množství kreditů.